โรงพยาบาลศุภมิตรเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของสุพรรณบุรีที่จัดขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำกัดด้วยความร่วมมือของบุคคลหลายฝ่ายมีวัตถุประสงค์ในการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกสาขาตลอด 24 ชม. ณ เลขที่ 76 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เปิดดำเนินการเมื่อ 1 ต.ค. 2534 ด้วยเป้าหมายนโยบายที่มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงได้รับรางวัลสถานพยาบาลประกันสังคมดีเด่นอันดับ1(รพ.เอกชน)ภาคกลาง เมื่อปี 2541 และได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 เลขที่ 99059059 ขณะนี้ดำเนินการปรับปรุงระบบคุณภาพสู่ ISO 9000 ปี 2000 และระบบรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(HA,Hospital Accreditation) ปี 2541 บริษัทได้ขยายกิจการโรงพยาบาลศุภมิตรเสนา พระนครศรีอยุธยา และเมื่อปี 2544 ได้สัญญาเช่าบริหารโรงแรมกีฬาและสุขภาพ(อาคารที่พักนักกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี) ด้วยเล็งเห็นคุณภาพที่ดีของประชาชนทั้งยังยึดถือแนวทาง การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองเป้าหมายและทิศทางของบริษัทที่ตั้งไว้