ปณิธานศุภมิตร

ภาระกิจหลักของโรงพยาบาลศุภมิตร คือ การจัดบริการทางการแพทย์ ตรวจวินิจฉัย
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ละสาขา เช่น อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม รังสีวิทยา, ออร์โธปิดิกส์ , ทันตกรรม, จักษุกรรม
พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายและทิศทางไว้ดังนี้

เป้าหมายและทิศทางของบริษัท

บริษัทก่อตั้งด้วยความร่วมมือของบุคคลจากสาขาอาชีพต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปเพื่อประกอบกิจการทางการแพทย์และอนามัยอันได้แก่โรงพยาบาล
และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย เพื่อให้การบริการแก่ชุมชนและสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงบริษัทตระหนักและมีความมุ่งมั่น
ในการจัดบริการทางการแพทย์และ อนามัยที่มีคุณภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา มีจริยธรรมตามหลักแห่งวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ทั้งร่ายกายและจิตใจของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเศรษฐานะและกลุ่มสาขาอาชีพในการประกอบกิจการบริษัทฯ
จะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาระดับราคาไว้อย่างเหมาะสม โดยผู้รับบริการจะต้องได้รับความเข้าใจกระจ่างชัดต่อการบริการเพื่อสุขภาพ
และมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้บริการตามความจำเป็นและเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด
บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ร่วมงานในทุกสาขา โดยถือหลักว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด
ที่พึงได้รับผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม ยุติธรรม เพื่อความมั่นคงในการทำงานทั้งมีโอกาสเท่าเทียมกัน
ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และการเลื่อนตำแหน่งงานให้สูงขึ้น
โดยผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการได้อย่างสมดุล บริษัทฯ จะเป็นองค์กรธุรกิจที่สนับสนุน กิจการสาธารณะดำเนินการด้านภาษีอากรที่เป็นธรรม
มีขีดความสามารถรับผิดชอบ และเสริมสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยคำนึงถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทฯ
เป็นที่ยอมรับต่อสังคมในทางที่ดีบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นที่ได้ร่วมกันนำเงินทุนมาก่อตั้งสนับสนุนกิจการนี้โดยธุรกิจควรทำกำไรอย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกันก็สามารถลงทุนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการประกอบกิจการ
เพิ่มขึ้นต่อไปอีกด้วย (จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 / 2536 วันที่ 8 มกราคม 2536)

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิผลต่อเนื่อง ทุกเรื่องตามข้อกำหนดมาตรฐาน
บริการด้วยคุณภาพเพื่อสุขภาพอนามัย สร้างความพอใจด้วยน้ำใจมีจริยธรรม
หนุนนำการพัฒนาบุคคล และสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

ให้บริการทางการแพทย์ การดูแลรักษาสุขภาพด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน
พัฒนาบริการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ระดับประเทศเพิ่มขีดความสามารถ
ในการขยายธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

ให้บริการทางการแพทย์ การดูแลรักษาสุขภาพ
ตามระบบมาตรฐานวิชาชีพ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
และเน้นความพึงพอใจสูงสุดของทุกภาคส่วน