ห้องเดี่ยว Standard
ราคาห้อง 600/วัน
ค่าบริการพยาบาล 1,000/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 300/วัน
รวม 1,900 บาท

 ห้องเดี่ยว Superior
ราคาห้อง 750/วัน
ค่าบริการพยาบาล 1,200/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 300/วัน
รวม 2,250 บาท

  ห้องเดี่ยว VIP Superior
ราคาห้อง 1,000/วัน
ค่าบริการพยาบาล 1,200/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 300/วัน
รวม 2,500 บาท

 ห้อง ICU
ราคาห้อง 1,000/วัน
ค่าบริการพยาบาล 1,500/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 500/วัน
รวม 3,000 บาท

*หมายเหตุ* 

การคิดค่าห้องเริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลจนครบรอบ 24 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน

กรณีที่คนไข้ 2 คน ในห้องเดียวกัน

-   คนที่ 1 คิดค่าห้อง ค่าบริการพยาบาลเต็มตามอัตราโรงพยาบาล

-   คนที่ 2 คิดค่าห้องครึ่งหนึ่ง ค่าบริการพยาบาลเต็มตามอัตราโรงพยาบาล

กรณีที่พักอยู่ในโรงพยาบาลนานกว่า 1 วัน ในวันที่ออกจากโรงพยาบาล

  - ถ้ากลับภายใน 6 ชั่วโมงนับจากเวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลไม่คิดค่าห้องพัก ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล

  - ถ้ากลับหลัง 6 ชั่วโมง นับจากเวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาล คิดค่าห้องพัก ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลอีก 1 วัน

อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าอาหาร

1. อาหารชุด  

  ชุด A 1 วัน ราคา 500 บาท

  ชุด B 1 วัน ราคา 400 บาท

  ชุด C 1 วัน ราคา 300 บาท

 2. อาหารทางสาย ปกติ สอบถามแผนกจองห้องพักผู้ป่วย

 3. อาหารตามสั่ง
 ประเภทอาหาร และ ราคา ดูได้จากรายการอาหารที่อยู่บนห้องพักของท่าน