เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ได้มีการอบรม
การป้องกันการเกิดอัคคีภัยและซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย
โดยมี ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
กล่าวเปิดการอบรม จากนั้น วิทยากร จากฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลเมือง สุพรรณบุรี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย
และระงับอัคคีภัย พร้อมกับการฝึกซ้อมแผนการป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำลังสำคัญในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และขั้นรุนแรงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต