คลินิกเด็ก ศุภมิตร (Kids clinic)

ให้บริการสำหรับเด็กแรกเกิด - 15 ปี
- การตรวจสุขภาพทั่วไป
- ตรวจประเมิน และให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการ
- ตรวจรักษาเด็กป่วย
- การให้วัคซีนตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
และวัคซีนเสริมต่างๆ

ติดต่อ-สอบถาม 035-523777 ต่อ 4411