*** เจ้าหน้าที่นวดแผนไทย หรือ ผู้ช่วยนวดแผนไทย Full time / Part time 2 ตำแหน่ง ***

*** เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย หรือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ Full time / Part time 2 ตำแหน่ง ***